תשלום שעות נוספות באופן גלובלי

 

עו"ד עינב כהן

בסעיף 5 לחוק הגנת השכר נקבע איסור לכלול בשכר העבודה תשלום בעד שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה. משמע, אם נקבע לעובד שכר הכולל את התשלומים הללו או חלקם, יראו אותו כשכרו הרגיל בלבד, והעובד יהיה זכאי לרכיבים האמורים בנוסף לשכר הכולל שנקבע. יצוין, כי האיסור על שכר כולל חל רק על עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליו.

חריג לאיסור הנ"ל הוא, אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי לגבי שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית ואותו הסכם אושר לעניין זה על ידי שר העבודה.

כלומר, מותר לקבוע שכר הכולל תשלום בעד שעות נוספות וגמול מנוחה שבועית  אך ורק מכוח הסכם קיבוצי  שאושר על ידי שר העבודה.

יחד עם זאת, נקבע בפסיקה (מד/34-3 (ארצי) דוד אלון נגד בנק ישראל, פ"ד טז(1) 76 ) כי ניתן לקבוע, כי בנוסף לשכר הבסיס תשתלם לעובד תוספת גלובלית בעד שעות נוספות, וזאת בתנאי שגמול זה לא יכלול מספר שעות מעבר למותר לפי החוק, שהתשלום  יבטא את מספר השעות הנוספות הממוצע שהעובד עבד בפועל  ושהתוספת המיוחדת המשתלמת בגין השעות נוספות , תיכלל בתשלום.

בית הדין קבע כי מותר לשלם תשלום גלובלי עבור שעת נוספות מראש, גם אם ידוע ומוסכם שלא תמיד ולא בכל חודש יעבוד העובד את מלא מכסת השעות הנוספות שבעדן שולם הגמול. הסכם על תשלום גלובלי הוא חוקי בתנאי שהוא אינו פיקציה שנועדה להימנע מתשלום זכויות סוציאליות עבור השעות הנוספות.

ביה"ד הארצי בפסיקה נוספת (ע"ע 23402-09-15 אוריאל ברד נ' קנסטו בע"מ) קבע כי על אף שהאפשרות של תשלום שעות נוספות באופן גלובלי לא הוסדרה בחוק אך במקרים מתאימים ובכפוף לתנאים, היא הוכרה בפסיקה כלגיטימית. המסגרת הרעיונית החולשת על השימוש במודל זה היא שזכויות העובד לא תקופחנה ושתכלית חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 תוגשם ולא תסוכל והתנאים שנקבעו נועדו להבטיח זאת.

נפסק כי תשלום שעות נוספות גלובלי נעשה בדרך של תוספת קבועה, הנפרדת מהשכר, כשתוספת זו מגלמת ממוצע שעות נוספות חודשי אשר כמכלול שקול לסכום שהיה מתקבל לכל הפחות מתחשיב אריתמטי של היקף השעות הנוספות. ההכרה הפסיקתית בצורת תשלום זו כלגיטימית הותנתה על ידי בתי הדין בהתקיימות מספר תנאים להלן המרכזיים שבהם:

1. צורת תשלום זו, ובעיקר ההנחות לגבי ממוצע השעות הנוספות שהיא מהווה תמורה להן, צריכה לבוא לביטוי בהסכמה ברורה ומדעת של העובד.

2. שיעור הגמול צריך להיות הוגן וסביר במובן זה שנדרש כי בממוצע, מקבל העובד לכל הפחות תמורה שוות ערך לזו המגיעה לו מכח חוק שעות עבודה ומנוחה.

3. המעסיק נדרש לעקוב אחר היקף השעות הנוספות שעבד העובד בפועל, כדי שמטרתו הסוציאלית של החוק תוגשם וכדי שניתן יהא לבחון באופן שוטף את הוגנותו של גמול השעות הנוספות הגלובלי כמכלול בנסיבות העניין.

4. לאור תיקון 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ההסכמה צריכה למצוא ביטוי גם בתלוש השכר, שתהא בו הפרדה ברורה בין שכר היסוד לגמול השעות הנוספות הגלובלי.

5. השכר וגמול שעות נוספות גלובלי צריך לעמוד באופן עצמאי בדרישות חקיקת המגן. אין בתשלום שעות נוספות גלובלי כדי לפטור את המעסיק מתשלום תוספות שכר אחרות שהוא חב בהן.

הכותבת – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

 

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

טוויג בנימין יגודה שטיין רואי חשבון

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.