ביקורת חברות

מחלקת הביקורת מבצעת עבודות ביקורת דוחות כספיים שנתיים, מאוחדים ורבעוניים עבור חברות פרטיות, שותפויות, עצמאים ועמותות במגזרי פעילות שונים.

עבודת הביקורת כוללת מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות תזרימי מזומנים ודוחות על השינויים בהון העצמי.

בצוות המחלקה מועסקים רואי חשבון בעלי ניסיון עשיר ומגוון.

ליצירת קשר נא השאירו פרטים